بالا
پایین

در بسیاری از بیماران به علت های گوناگون پس از ایجاد زخم اغلب با اسکار یا به عارتی بافت جوشگاه مواجه میگردند.

این بافت جوشگاه توسط روش های مختلف از قبیل :

  1. جراحی توسط روش های مختلف از قبیل Z.plasty و یا W.plasty
  2. laser
  3. Mechanical Abrasion

میتواند برطرف شود.

scar-revision-1